دسته بندی های ارشیو: استخدام

شرکت پیمانکاری در محدوده ستارخان به یکنفر حسابدار با حداقل ۳ سال سابقه آشنا به زبان ترکی استانبولی حداکثر ۳۰ ساله نیازمند است.

استخدام

✔️

شرکت پیمانکاری در محدوده ستارخان به یکنفر حسابدار با حداقل ۳ سال سابقه آشنا به زبان ترکی استانبولی حداکثر ۳۰ ساله نیازمند است.

?p.accuontinghotmail.com

۱ ۲ ۳